Στο σφυρί αυτοκίνητα από τα «αζήτητα» την Τρίτη – Λίστα

Στις 25-04-2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ στο Ισόγειο του Τελωνείου Καλαμάτας, Πλατεία Τελωνείου Καλαμάτα , θα γίνει προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για να εκποιηθούν  οχήματα που προέρχονται από τα αζήτητα του Τελωνείου και τα κρατικά αποσυρόμενα από την κυκλοφορία, με τιμή εκκίνησης αυτή που αναφέρεται στην διακήρυξη

O τόπος φύλαξης των δημοπρατούμενων οχημάτων είναι το Τελωνείο Καλαμάτας.

Όλα τα οχήματα δημοπρατούνται σύμφωνα με την αριθμ. ΔΤΔΒ1142883ΕΞ2016/28-09-2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός όρων πώλησης
τροχοφόρων οχημάτων από τις αρμόδιες υπηρεσίες Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού» , η οποία είναι αναρτημένη στον ιστότοπο της Δ.Δ.Δ.Υ. (oddy.gr). Η συμμετοχή καθενός των
πλειοδοτών στη διαδικασία της δημοπρασίας προϋποθέτει την πλήρη ενημέρωση του επί των όρων πώλησης που ισχύουν. Δήλωση άγνοιας αυτών δεν γίνεται δεκτή.
Στις τιμές εκποίησης των οχημάτων συμπεριλαμβάνεται ο αναλογών Φ.Π.Α.
Ανακοινώνεται στους ενδιαφερομένους ότι ΔΕΝ θα γίνονται δεκτές εκπρόθεσμες αιτήσεις για παράταση διακανονισμού.

Για τα προς κυκλοφορία οχήματα η εγγύηση είναι 300 ευρώ, οι δε προσφορές για να γίνουν δεκτές πρέπει να διαφέρουν από την τιμή εκκίνησης η μία από την άλλη κατά 50 ευρώ
τουλάχιστον. Για τα προς Ο.Τ.Κ.Ζ. (οχήματα τέλους κύκλου ζωής) και τα προς διάλυση οχήματα η εγγύηση συμμετοχής είναι 100 ευρώ. Για τις μοτοσυκλέτες και μοτοποδήλατα για κυκλοφορία
η εγγύηση συμμετοχής είναι 100 ευρώ, ενώ για τις μοτοσυκλέτες και μοτοποδήλατα για διάλυση η εγγύηση συμμετοχής είναι 50 ευρώ. Οι προσφορές, για τα παραπάνω, για να γίνουν
δεκτές πρέπει να διαφέρουν από την τιμή εκκίνησης και η μία από την άλλη κατά 20 ευρώ τουλάχιστον.

Loading...

Ο υποψήφιος αγοραστής πρέπει να φέρει, ως φυσικό πρόσωπο, δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή οποιοδήποτε επίσημο πιστοποιητικό ταυτότητας σε ισχύ (διαβατήριο, άδεια οδήγησης, άδεια παραμονής) και να γνωρίζει τον αριθμό του φορολογικού του μητρώου και την αρμόδια Δ.Ο.Υ.. Επίσης οι εκπρόσωποι νομικών προσώπων να έχουν μαζί τους τα απαιτούμενα κατά περίπτωση νομικού προσώπου δικαιολογητικά.

δείτε εδώ την σχετική απόφαση

πηγή : dikaiologitika

loading...